नेपाल सरकार
(Government of Nepal)
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय
(Ministry of Women Children and Senior Citizen)
सुचना ब्यबस्थापन प्रणाली
(Information Management System)